Breaking News

17 de febrer 2011

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'AMPA - Núm. 3DARRERS ACORDS DE LA JUNTA DE L'AMPA

1. Cens de socis/es de l'AMPA
S'acorda que és necessari elaborar un llistat complert de socis de l'AMPA, atès que aquest any es convoquen eleccions per a la renovació de la Junta de l'AMPA.

Per tal de fer-ho acuradament es farà arribar a les famílies sòcies un full on es requeriran totes les dades necessàries.

2. Escoles obertes
S'acorda comunicar que s'ha rebut l'ajut sol•licitat a la Generalitat per a l'organització de les Escoles Obertes de la setmana festiva del 7 a l'11 de març. Es destaca que aquest l’import concedit ha estat molt inferior al rebut altres anys, a conseqüència de les retallades establertes pel Departament d'Ensenyament.

PLÀNNING ESCOLES OBERTES:
L'escola romandrà oberta els dies 8, 9, 10 i 11 de març, matí i tarda, sense servei de menjador, i els nens i nenes seran atesos pels nostres monitors de canguratge.

Els preus del servei són els següents:
1. // 35,00 €/nen de 8.45 a 13:00h
2. // 45,00 €/nen de 8.45 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h

Es recorda a les famílies que falten per pagar la bestreta, de 10,00 € per nen, que ho facin el més aviat possible.

El termini màxim per a ingressar la totalitat de la quota al compte de l'AMPA és el dia 25 de febrer (Catalunya Caixa, oficina C/Castell). Caldrà dipositar el justificant de l'ingrés a la bústia de l'AMPA o enviar-lo per correu electrònic.
3. Recull de bones pràctiques
S'aprova redactar un fulletó informatiu per a les famílies, incloent un recull de bones pràctiques en relació a alguns aspectes de caràcter general i en particular dels serveis de menjador i de canguratge que ofereix l'AMPA, per tal de millorar la gestió d'aquests i evitar incidències, amb els següents punts:

SERVEI DE MENJADOR

1. Les famílies que a les 10 del mati no hagin fet arribar el corresponent tiquet a l’escola, el seu fill/a no podrà fer ús del servei de menjador.
2. En el supòsit que es produeixi un fet inesperat i de força major una família podrà deixar el seu fill en aquest servei encara que no hagi portat el corresponent tiquet, prèvia comunicació a l’escola.
3. En el supòsit d’una família no sòcia de l'AMPA, aquesta podrà fer ús del servei de menjador o canguratge sempre i quan es produeixi un fet d’extrema gravetat que justifiqui la seva necessitat.
4. Els infants que no hagin anat a l’escola per motius de malaltia tampoc podran fer ús del servei de menjador i/o canguratge.
5. Els infants que surtin del recinte escolar i no hagin tornat a l’escola a l’inici de l’hora de menjador, és a dir a les 12 h, no podran fer ús d’aquest servei el dia en qüestió.
6. Els pares i mares durant l’horari de menjador no poden entrar a l’espai habilitat a tal efecte, excepte quan es produeixi alguna causa que així ho requereixi.
7. Els pares i mares no podran entrar a l’espai de menjador a dispensar cap tipus de medicació als seus fills, ja que en aquest cas aquesta tasca recau sobre la persona responsable de menjador sempre que s’hagi fet arribar la corresponent autorització acompanyada de la recepta i/o l’informe mèdic.                                                                 8. Es recorda que tots els nens que fan ús del servei han de portar bata.
SERVEI DE CANGURATGE
1. Les famílies que no tinguin contractat el servei de canguratge amb l’AMPA, i que per diferents motius imprevistos hagin de fer-ne ús, poden contactar amb l’escola i posteriorment abonar el seu cost a la recollida de l’infant. Es recorda que els tiquets esporàdics de canguratge es venen a l'oficina de Catalunya Caixa del carrer Castell.

TIQUETS I ALTES I BAIXES

1. En el supòsit que una família utilitzi alguns dels serveis que ofereix l’AMPA a nivell esporàdic i no hagi entregat els corresponents tiquets justificatius, com a molt tard en l’últim dia lectiu del mes en qüestió, s’emetrà un rebut bancari per l’import debut amb un recàrrec de 3,00 €.
2. En el supòsit que una família es vulgui donar de baixa d’alguns dels serveis oferts per l’AMPA, caldrà comunicar-ho amb una antelació de quinze dies i que coincideixi amb el mes natural. Els impresos es poden trobar al taulell d’anuncis i al bloc de l'AMPA.

ÀMBIT GENERAL

1. Es convenient, per tal d'evitar que es produeixin situacions de risc per manca de visibilitat, respectar les bandes grogues de seguretat pintades a tal efecte a ambdues bandes del pas de vianants.
2. No permeteu als vostres fills i filles que utilitzin les cordes de decoració col·locades a la façana del primer mòdul atès que no estan pensades per a suportar cap tipus de sobrecàrrega.

4. Material per a les famílies
L'AMPA ha adquirit bates i bosses d'esmorzar, que estan a la disposició immediata de les famílies.

5. Valoració de la xocolatada solidària
Es valora molt positivament la participació i el resultat final de la xocolata solidària celebrada amb motiu de La Marató de TV3 i es planteja repetir l'experiència el pròxim any.

S’acorda que l’AMPA, com a grup, faci una aportació a la recollida de fons per arrodonir la quantitat final a 450,00 €.

6. Activitats extraescolars
S'acorda que per tal d'evitar les incidències d'enguany, a l'inici de curs es definiran les vacances dels professionals que duen a terme les activitats extraescolars.

7. Decoració escola
S'acorda reciclar el logotip de l'escola que es va elaborar el carnaval de l'any passat per decorar el Portal del Pont, i utilitzar-ne les boles de colors per decorar el balcó de l'edifici de l'escola.

8. Tràmits amb l'administració
S'ha requerit a l'Ajuntament de Solsona el pagament dels diferents conceptes pendents de cobrament fins a la data i s'ha tornat a sol•licitar la redacció del conveni de col•laboració d'extraescolars per al curs 2010/11. La resolució d'ambdós punts és prioritària per a la Junta de l’AMPA.

S’han reiniciat les trucades periòdiques amb l’Alcaldia de Solsona per tal d’estar al corrent de les novetats que es vagin produint. Temes tractats:

• Pel que fa al carrer s’han presentat 23 empreses a concurs, i el preu d’execució serà inferior al que es preveia, aquesta baixa es comunicarà a l’INCASOL. Tenint en compte els tràmits fins a l’adjudicació definitiva, podem pensar que les obres no començaran fins al mes d’abril-maig.

• Encara no s’ha nomenat director/a dels serveis territorial d’Educació a la Catalunya Central i per tant en data d’avui no hi ha encara interlocutor/a. La Senyora Dolors Colell va deixar el seu càrrec la setmana passada. En la visita comarcal, i a l’Ajuntament de Solsona, del Delegat del Govern de la Catalunya Central es va tractar de la situació actual de l’escola.

• També s’ha manifestat a l’Alcalde la voluntat de L’AMPA d’anar de bracet amb l’Ajuntament de Solsona per tal d’intentar desencallar la situació, oferint-los el nostre suport en les accions que es cregués oportú dur a terme en el futur.

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL

1. Reunió CTFC / Ensenyament
El passat novembre es va escriure una carta des de l’escola, amb la signatura de diverses entitats de la comarca (ECA d’Olius, Ajuntament, Consell Comarcal, Incafust i Centre Tecnològic), per tal de demanar que el nou edifici de l’Escola El Vinyet fos el més sostenible possible.

Des del CTFC es va aconseguir una reunió de treball, el dia 12 de gener, amb la responsable d’obres de la Catalunya Central del Dep. d’Ensenyament, la Sra. Carmen Esteban. Se li van plantejar les propostes de millora de la sostenibilitat de l’edifici i es va resoldre que tant el CTFC com Incafust havien d’elaborar un document de justificació d’aquestes propostes, que ella traslladaria als responsables pertinents.

2. Consell escolar de centre
S'acorda comunicar que les actes de consell escolar de centre estan disposició de qui vulgui consultar-les al despatx de direcció. Aquestes seran consultables sempre que no incloguin dades de caràcter personal, d'acord a la Llei de protecció de dades.


10 de febrer de 2011

La Junta de l’AMPA

Recordeu, per a qualsevol dubte o bé suggeriment, ens podeu trobar els divendres de 15.00h a 16.00h a l’escola, o al correu de l’AMPA ampaelvinyet@gmail o al bloc http://ampaelvinyet.blogspot.com/

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar