Breaking News

23 de juliol 2010

ES CREA EL CONSORCI DE L'ARE. Anem fent camí...

Es constitueix el consorci urbanístic que desenvoluparà l’ARE de Solsona

Representants municipals i de l'Incasòl en la constitució del nou organisme, aquest matí

21/07/2010
La Cabana del Màrtir acollirà prop de 500 habitatges potencials, la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Solsona han constituït avui el Consorci urbanístic per promoure l’Àrea Residencial Estratègica la Cabana del Màrtir. Ha estat en el marc d’una reunió entre l’alcalde, David Rodríguez; el director de Patrimoni de l’Incasòl, Ramon Forcada; el regidor d’Urbanisme, Martí Abella; el regidor de Governació, Josep Caelles, i Esteve Trunas i Cristina Mallol, tècnics de l’Incasòl.

El nou sector residencial de la Cabana del Màrtir acollirà 492 habitatges, dels quals 247 seran amb diferents règims protegits. El nou barri combinarà els usos residencials amb els d’equipaments educatius, ja que s’hi construiran l’edifici definitiu de l’escola El Vinyet i un nou institut d’ensenyament secundari, i els comercials.


Entre els avantatges que la urbanització d’aquesta àrea reportarà a la ciutat hi ha la previsió d’habitatge, que eviti l’increment dels preus derivat de la manca d’oferta, la reserva de sòl per a equipaments educatius i la descongestió del trànsit a l’entrada del municipi per la carretera de Manresa i l’avinguda del Pont, en tant que l’avinguda de Sant Bartomeu enllaçarà les carreteres de Manresa i Sant Llorenç.

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i l’execució del nou sector i està integrat de forma paritària per l’Incasòl i l’Ajuntament de Solsona. Les seves funcions són coordinar les actuacions de tots dos ens consorciats; redactar i executar els instruments de gestió i els projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i gestionar totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.

En funció de la viabilitat econòmica

No obstant això, David Rodríguez posa de relleu que “aquest pas no significa que el desenvolupament d’aquest nou sector es faci de manera immediata”, sinó que anirà condicionat a la remuntada del mercat immobiliari. En aquest sentit, una de les primeres tasques del Consorci serà l’actualització dels estudis de viabilitat econòmica del sector, que es posarà sobre la taula d’aquí a sis mesos, quan es torni a reunir el Consell General del nou ens.

La Cabana del Màrtir, l’eixample nord-est de Solsona

L’Àrea Residencial Estratègica té una superfície de vuit hectàrees i està situada entre la carretera de la Llosa del Cavall, l’avinguda de Sant Bartomeu i el cementiri, donant continuïtat al teixit urbà existent.

La seva configuració es fa mitjançant illes semitancades d’habitatges de diferents tipologies, tot i que predomina el bloc plurifamiliar. Tenen l’accés rodat en els punts més propers als vials de circulació, si bé són les zones verdes i els espais per a vianants els àmbits que majoritàriament posen en contacte el sòl privat i el públic.

Els equipaments escolars, el segon col·legi públic de la ciutat i un nou institut d’ensenyament secundari, s’ubicaran a peu de la carretera de la Llosa del Cavall. Pel que fa al sistema d’espais lliures públics, s’articula com una xarxa d’espais de referència, connectors i de protecció, generant relacions diverses i permetent múltiples formes d’utilització de la via pública.

L’espai públic es dissenya a partir d’un increment del nombre d’elements naturals, creant un entorn urbà sensible vers el ciutadà i integrador amb el paisatge. Els espais lliures conformaran una rambla que connectarà les illes d’habitatges i seran els espais vertebradors de tot l'àmbit, conferint-li el caràcter i concentrant una major activitat cívica. Així mateix, el sistema d’espais lliures integrarà el camí del cementiri, un traçat amb valor identitari per al municipi.

Les àrees residencials estratègiques

Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant plans directors urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.

A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.


Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar