Breaking News

MODELS / FORMULARIS / AUTORITZACIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓ COM A SOCI

El document d'inscripció com a soci/a inclou també la domiciliació bancària per tal de donar-se d'alta a l'AMPA, l'autorització de cessió de dades i el full de protocol d'accidents.

Donar-se d'alta com a soci de l'AMPA dóna dret a sol·licitar l'ús dels serveis oferits per l'AMPA, de menjador, canguratge i extraescolars.
** El cost de la quota anual és de 21,50 € pel primer germà/na i de 10,00 € pels successius.
** Els infants que ja tinguin un germà a l'escola gaudiran d'un 10% de descompte en el preu de la quota fixa de canguratge i en les quotes d'extraescolars. Aquesta bonificació no es fa extensiva al servei de menjador.
En cas d'haver-hi modificacions en les dades que ja consten al cens de socis (canvi de domicili, telèfon, etc...) us agrairem que ens feu arribar el model emplenat amb les noves dades. (bústia de l'AMPA o correu electrònic) Enllaç a FULL DE MODIFICACIÓ DE DADES

El document d'inscripció com a soci de l'AMPA també inclou l'autorització de cessió de dades i el full de protocol d'accidents.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTA/BAIXA SERVEIS

En cas de voler donar-se d'alta o baixa de qualsevol servei fixe (acollida matinal, canguratge o menjador) cal emplenar, signar i deixar l'imprès corresponent a la bústia de l'Ampa el mes anterior al que es vol fer la modificació del servei. Adjuntem a tal efecte el document corresponent, insistint que tampoc no s'atendran canvis dels serveis fixes per correu electrònic.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRETS D'IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; és necessari el consentiment dels pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables. Us adjuntem el model corresponent al centre escolar, d'ús compartit amb l'Ampa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS

L’AMPA NI ELS SEUS MONITORS CONTRACTATS NO PODEN ADMINISTRAR CAP MEDICAMENT ALS ALUMNES.

Només es dispensaran medicaments en aquells infants que per prescripció mèdica ho necessitin ( cal adjuntar informe mèdic o recepta mèdica ).

Cal fer arribar l’autorització degudament signada i complimentada al centre.

L’AMPA, disposa d’un full d’incidències on es farà constar la següent informació: nom de l’infant, data i descripció de la incidència.

El bon estat de conservació dels medicaments no es responsabilitat de l’AMPA. Això vol dir que si durant la circulació de medicaments de casa a l’escola o a l’inversa hi ha un deteriorament del medicament l’AMPA queda exempta de tota responsabilitat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------