Breaking News

27 de febrer 2015

JORNADA DE PORTES OBERTES: 8 DE MARÇ 2015


El proper diumenge 8 de març es celebra la Jornada de Portes Obertes a l'Escola El Vinyet. Veniu per a conèixer l'escola, el projecte, les instal·lacions i els serveis que us pot oferir l'Ampa!

Us esperem el dia 8 de març a l'Escola, anoteu-ho a l'agenda!

A les 11:00h Xerrada informativa sobre el projecte de l’escola.

Tot seguit visita a l’escola. Hi haurà mestres i famílies que podran donar-vos explicacions dels diferents espais.

Els dies 11, 13 i 16 de març es pot visitar l’escola lliurement, en els moments de vida d’aula de 2/4 de 10 a 2/4 d’1.El període de preinscripció pel curs 15/16 és del 10 al 17 de març. Podeu adreçar-vos a l’escola els dimarts, dimecres i divendres de 2/4 d’11 a 2/4 d’1 i de 3 a a 2/4 de 5.


INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ

Fases de la preinscripció i dates
 • Publicació de l’oferta 04 de març
 • Presentació de sol·licituds entre l’10 i el 17 de març
 • Tramesa de sol·licituds per Internet fins el 16 de març
 • Llistes amb el barem 27 de març
 • Sorteig 07 d’abril
 • Reclamacions 07 al 09 d’abril
 • Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 d’abril
 • Publicació de les llistes d’admesos 12 de maig
 • Període de matriculació de P3 a 1r d’ESO 08 al 12 de juny
Documentació que ha de presentar tothom
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna. Si no la té, el Departament d’Educació consulta el codi d’identificació personal al CatSalut.
 • Les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Criteris generals de baremació
 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen
 • Quan l’alumne o l’alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
 • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
 • Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet
 • Quan el domicili habitual és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea d’influènciadel centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no a la seva àrea d’influència: 10 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar
 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, germanes o germans
 • Quan l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
Criteris complementaris
 • Família nombrosa o monoparental
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne o l’alumna
 • Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 • Antics alumnes
 • Pel fet que hagi tingut el pare, la mare els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol•licitud: 5 punts.
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
Només s’ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

Renda anual de la unitat familiar
• Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
• Quan el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o l’alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
• Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen
• No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
• S’entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
• S’entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballa al centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb un nomenament d’interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.
• Si s’al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans
• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
• També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
• Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Condició legal de família nombrosa o monoparental
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l’alumne o l’alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
• Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació, en què s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna té diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Antics alumnes
• El pare, la mare, els tutors o els germans que hagin estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud hauran de facilitar al centre les seves dades per què es pugui dur a terme la seva comprovació.

Properament us adjuntarem l’enllaç per descarregar el full de sol.licitud.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar