Breaking News

10 d’octubre 2012

S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT 2012-2013

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida Nº 139 del 6 d’octubre s’han publicat les bases reguladores d’ajuts de transport i menjador escolar pel curs 2012-2013 del Consell Comarcal del Solsonès.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a la direcció del centre escolar que correspongui de conformitat amb les bases reguladores d’aquests ajuts com a màxim el dia 30 de novembre de 2012.

Segons criteris del Departament d’Educació els alumnes han d’anar al centre escolar al qual estan vinculats segons el mapa, de no ser així, aquests no tindran dret a l’ajut de transport ni de menjador escolar.

Tindran dret a la gratuïtat del menjador i del transport escolar aquells alumnes que no tinguin oferta educativa al seu municipi.

Els alumnes que tenen oferta educativa al seu municipi i tenen una distància superior a 3 Km de casa al centre escolar, podran demanar un ajut de transport i de menjador que es concedirà en base a la renda i segons uns barems que vénen marcats pel Departament d’Ensenyament.

La direcció del centre, prèvia aprovació del consell escolar del centre, presentarà la relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut de transport escolar col·lectiu del seu centre al registre d’entrada del Consell Comarcal del Solsonès.

El termini màxim de presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre, és el dia 30 de novembre de 2012, llevat del supòsit en que l’alumne es matriculi en posterioritat a l’inici del curs escolar o canviï de domicili. En aquest últims casos, que són excepcionals, caldrà la justificació corresponent que es presentarà davant el Consell Comarcal del Solsonès.

El Consell Comarcal durà a terme un control diari de l’ús del transport escolar per part d’aquells alumnes que hi tenen dret, que serà confrontat amb el llistat dels alumnes, que en aquest mateix període del control, han fet ús del servei de menjador.

Només s’abonaran els serveis establerts en aquestes bases quan es pugui acreditar que s’han usat de manera efectiva. Així mateix, aquells alumnes que, sense documentació justificativa, no facin ús d’aquest servei durant 15 dies consecutius perdran el dret a la reserva de plaça de transport.

L’imprès de sol·licitud d’ajut de transport i/o menjador escolar del Solsonès ja està disponible als centres escolars, a la recepció del Consell Comarcal del Solsonès així com al seu espai web (http://solsones.ddl.net ).


Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar