Breaking News

10 de novembre 2011

L'ESCOLA EL VINYET AL PARLAMENT DE CATALUNYA


Hem tingut notícia que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una pregunta al Govern (en realitat són vàries), a respondre per escrit, sobre l'estat del projecte de construcció de l'Escola del Vinyet de Solsona.

Aquí us deixem el detall de la pregunta realitzada, admesa a tràmit per la mesa del Parlament el 25 d'octubre d'aquest any.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat del projecte de construcció de l'Escola del Vinyet, de Solsona. Tram. 314-12290/09

Formulació. Joan Puigcercós i Boixassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22351 / Admisssió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament. Joan Puigcercós i Boixassa, president del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord a que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

L'Ajuntament de Solsona ha plantejat reiteradament la necessitat que el Departament d'Educació iniciï el projecte del nou centre de primària l'Escola del Vinyet. Actualment l'escola està desbordada en quant a capacitat i la previsió és clara, el proper curs els alumnes no cabran en el centre antic. L'equip de govern d'acord amb l'Incasòl han fet els deures i de manera imminent urbanitzarà els terrenys on ha de construir-se el nou centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:
·
Quina previsió fa el Departament d'Ensenyament per poder tenir redactat el projecte de la Nova Escola del Vinyet?
· En quina fase es troba actualment?
· Sigui quina sigui la situació, el Departament o en el seu defecte els serveis territorials s'han posat en contacte amb l'Ajuntament de Solsona per comunicar-los-hi la situació i el plantejament del Govern?
· És conscient el Departament que l'Ajuntament de Solsona porta gastats 568.000 euros per atendre una necessitat que correspon al Departament i a la que cada any que passa cal afegir uns 100.000 euros més?
· Entén el Departament com una actitud de lleialtat institucional respondre que ara no es tenen diners quan l'Ajuntament està fent un esforç tan gran i que competencialment no li correspon?

Palau del Parlament, 19 d'octubre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa
President del GP d'ERC

Publicat al BOPC de 2 de novembre de 2011
Pel que fa al termini per respondre a la pregunta, us detallem quin és el procediment de tramitació de les preguntes per escrit un cop han estat admeses a tràmit i publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya:


 1. El Govern ha de respondre per escrit la pregunta formulada en els 15 dies hàbils següents a la publicació al BOPC. Hi pot haver una petició i concessió de pròrroga al termini de resposta a la Mesa del Parlament fins a un màxim de 15 dies hàbils, a discreció de la Mesa.
 2. El Govern pot tramitar la pregunta com a sol·licitud d'informació quan considera que la resposta té caràcter fonamentalment documental, amb la prèvia conformitat de la Mesa.
 3. Quan el Govern no respon dins el termini, a petició del diputat/da, el President del Parlament pot fixar un nou termini de resposta per escrit i/o ordenar que es respongui com a pregunta oral en comissió (en el termini d'1 mes)
 4. Es publica la resposta al BOPC.

Reaccions:

3 comentaris:

 1. A veure si obtenim un resposta clara dels plans del Departament, que n'han de tenir un, per força.

  Trobo que va sent hora de moure'ns i per exemple enviar als responsables del Departament cartes i instàncies demanant explicacions i demanar el trasllat de l'escola al solar.

  ResponElimina
 2. El dia 23 de novembre s'acaben els 15 dies hàbils, si no vaig errat...

  ResponElimina
 3. Ja s'ha acabat el termini per contestar. A qui s'ha de trucar??

  ResponElimina

Gràcies per comentar