Breaking News

29 de setembre 2011

AJUDES PER A TRANSPORT I MENJADOR - CURS 2011-2012

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat les bases per tal que les famílies demanin els ajuts de transport i menjador pel curs 2011-2012.


AJUTS DE MENJADOR

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament d'ajuts de menjador escolar als alumnes escolaritzats en centres escolars públics d'Educació primària i secundària obligatori pel curs 2011-2012, dacord amb el que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Educació i d'acord amb el conveni signat entre aquest Departament i el Consell Comarcal del Solsonès.

Podran rebre l'ajut els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'Educació primària i secundària de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 quilòmetres del centre escolar.

El termini màxim de presentació de la relació global de sol.licitants, per part de la direcció del centre, és el dia 30 de novembre del 2011
, llevat del supòsit en que l'alumne es matriculi en posterioritat a l'inici del curs escolar o canviï de domicili. Les famílies abonaran, mensualment, al Centre Escolar corresponent les quantitats que resultin del cost del servei de menjador en els terminis i procediment que estipuli cada centre.

Els criteris d'adjudicació per a l'atorgament dels ajuts es basen en alumnes que s'hagin de desplaçar obligatòriament del seu municipi per manca d'oferta educativa; els alumnes que necessitin un ajut per circumstàncies derivades de condicions socials i/o econòmiques o per motius de distància, i per la situació econòmica familiar.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT

Els destinataris que poden sol.licitar aquest ajuts son alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'Educació primària i secundària de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 quilòmetres del centre escolar, quant aquest centre sigui el vinculat d'acord amb el mapa escolar. Les sol.licituds s'hauran de presentar a la direcció del centre escolar que correspongui de conformitat amb les bases reguladores daquests ajuts, tenint en compte que la relació global de sol.licitants haurà de ser lliurada per part del Consell Comarcal del Solsonès com a màxim el dia 30 de novembre de 2011.

Els criteris d'adjudicació per a l'atorgament dels ajuts es basen en la distància de l'habitatge familiar fins a l'escola, que com a mínim haurà de ser de 3 quilòmetres. Quan es tracti de diversos germans que assisteixen al mateix centre escolar, es concedirà un ajut únic.
El Consell Comarcal durà a terme un control diari de l'ús del transport escolar per part d'aquells alumnes que hi tenen dret, que serà confrontat amb el llistat dels alumnes.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar